Företrädesemission

 

PEN Concept offentliggör memorandum

Den 27 januari 2020 beslutade den extra bolagsstämman i PEN Concept Group AB (”PEN Concept” eller ”Bolaget”), i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en Unitemission om högst 24 797 441 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs PEN Concept cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum

Styrelsen i PEN Concept har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett memorandum och finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.pen.se), Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se). Anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga från den 4 februari 2020 på Bolagets webbplats (www.pen.se) samt på Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se).

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod: 4 februari 2020 – 18 februari 2020
Handel i teckningsrätter: 4 februari 2020 – 14 februari 2020
Beräknad dag för offentliggörande av utfall: Omkring den 20 februari 2020
För frågor om vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se
Telefon: 0706-335 106
Klicka för nedladdning av pdf nedan: